โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริ สุดท้าย

Previous slide
Next slide

เข้าระบบประชาสัมพันธ์

ดอกปรือสาร No.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับในชุมชนสู่สากล ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จำนวนผู้เข้า...

Read More

หลักการ ๓ เสาหลัก ๕ กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษา ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก

(๑) การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มี คุณภาพ

(๒) ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

(๓) ให้เด็กได้รับการปลูกฝังวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และกรอบในการดาเนินการ

๕ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

-โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการพระราชดำริสุดท้ายที่พระบาทหลวงสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งสามารถโครงการเพื่อการศึกษาขึ้นที่พ.ศ. วันพฤหัสบดีที่ ๕๕ มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนเติบโตเป็นความดีของสังคมช่วยยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับในชุมชนเมืองซึ่งได้พระราชทานคำวิจารณ์ คำแนะนำทำงานแบบดังกล่าวประสานความร่วมมือกับส่วนต่างๆ ของส่วนต่างๆ เป็นหลักให้เรียบง่าย ประหยัดขั้นตอนการปฏิบัติให้ทำงานแบบ “ปิดทองหลังพระ” ที่นี่พระบาทสมเด็จ พระปรนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณัน พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชกระแสกรณียอันสำคัญนี้มัลติฟังก์ชั่นพระบรมราโชบายสืบสานต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาทุกมิติความต้องการการศึกษาการพัฒนาเด็กให้อีกครั้งมีคุณธรรมถามและมีจิตอาสา

ประชาสัมพันธ์จาก สพม.กาญจนบุรี

No posts found!

ประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน

ข่าวครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษา